http://yourreal.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/542732YOUR1.jpg http://yourreal.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/326042YOUR2.jpg http://yourreal.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/938372your3.jpg http://yourreal.sk/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/818137your4.jpg
FAQ

AKO NAJRÝCHLEJŠIE PREDÁM SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ ?

Kontaktujte nás na info@yourreal.sk, alebo na t.č.: 0904 824 133.

AKÉ DOKUMENTY POTREBUJEM PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTÍ ?

 

Predaj bytu:


 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy (ak je v spoluvlastníctve pozemok)
 • zmluvu o prevode bytu do vlastníctva ( nadobúdaciu zmluvu )
 • pôdorys ( nie je podmienkou )
 • súhlas spolumajiteľov na predaj bytu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

Predaj rodinného domu:


 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • geometrický plán ( nie je podmienkou )
 • stavebné plány stavebné povolenie ( kolaudačné rozhodnutie )
 • súhlas spolumajiteľov na predaj domu formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

Predaj pozemku:


 • aktuálny list vlastníctva na právne úkony
 • kópiu z katastrálnej mapy
 • územno-plánovaciu informáciu, nie staršiu ako 1 rok
 • súhlas spolumajiteľov na predaj pozemku formou plnej moci (ak je viac ako jeden majiteľ)

MôŽEM PREDAŤ BYT ZAŤAŽENÝ HYPOTÉKOU?

 

Samozrejme, v tomto prípade máte štyri možnosti ako predať takúto nehnuteľnosti, a to:


1. Z vlastných peňazí najprv vyplatíte zostatok hypotéky, banka sa vzdá záložného práva na byte a Vy ho predáte bez ťarchy.

2. Záložné právo z bytu presuniete na inú nehnuteľnosť a budete úver ďalej splácať. Presunom získate to, že byt bude bez ťarchy a môžete ho predať. Zo získaných peňazí potom môžete časť hypotéky alebo celú hypotéku splatiť, čím zanikne záložné právo.

3. Kupujúci si bude vybavovať úver, pričom svoju banku informuje o tom, že časť hypotéky (alebo celú) použije na splatenie Vášho úveru. K tomu od Vás bude potrebovať vyčíslenie zostatku Vašej hypotéky a súhlas Vašej banky pre jeho banku, aby si mohla aj ona zriadiť záložné právo. Po schválení úveru a zriadení záložného práva na byte pre banku kupujúceho, sa z jeho úveru splatí Váš úver. Tým zanikne prvé záložné právo a byt je bez pôvodnej ťarchy. Treba si, samozrejme, s kupujúcim dohodnúť kedy a ako zaplatí zvyšnú časť kúpnej ceny.

4. Spoločne s kupujúcim navštívite Vašu banku, kde pracovník zistí, či kupujúci spĺňa podmienky na to, aby prebral Váš úver. Túto možnosť však banky veľmi nepreferujú, skôr budú navrhovať vybavenie nového úveru v tej istej banke, ktorým sa splatí ten pôvodný.

Bez ohľadu na zvolenú možnosť je potrebné zájsť do svojej banky a zistiť si príslušné poplatky, postup a časové lehoty. Každé riešenie si vyžaduje súhlas banky.

AKÉ SÚ DAŇOVÉ POVINNOSTI PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTÍ ?

 

Daň z príjmov pri predaji nehnuteľnosti ste ako predávajúci povinný platiť v prípade, ak ste boli jej vlastníkom dobu kratšiu ako 5 rokov alebo ak bola táto nehnuteľnosť zaradená do obchodného majetku (do 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku).

Kto je oslobodený od platenia dane z nehnuteľnosti?


Daň z príjmov pri predaji nehnuteľnosti neplatíte – ste oslobodený od dane:

 • ak ste sa vlastníkom nehnuteľnosti stali pred 1.1.2011, teda najneskôr 31.12.2010 a zároveň v nej boli prihlásený na trvalý pobyt min. 2 roky pred jej predajom.

 • ak ste vlastníkom nehnuteľnosti viac ako 5 rokov pred jej predajom.

 • ak ste nehnuteľnosť nadobudli dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie min. 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku*

 • ak ste nehnuteľnosť nadobudli darovacou zmluvou

*uvedené oslobodenie sa nevzťahuje na príjmy, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti, ak bola uzatvorená pred uplynutím 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti

Kedy sa platí daň z predaja nehnuteľnosti?

Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku. Ak ste nehnuteľnosť predali v roku 2011, tak ste povinný podať daňové priznanie do 31.3.2012, pokiaľ nemáte predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. V daňovom priznaní je potrebné uviesť všetky Vaše príjmy dosiahnuté v príslušnom zdaňovacom období (príjmy zo zamestnania, zo samostatnej zárobkovej činnosti a pod.), nielen príjmy z predaja nehnuteľnosti.

Kde podať daňové priznanie z predaja nehnuteľnosti?

Daňové priznanie podávate na miestne príslušnom daňovom úrade.

Miestna príslušnosť daňového úradu závisí od trvalého pobytu danej fyzickej osoby bez ohľadu na miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. To znamená, že ak máte trvalý pobyt v Bratislave a predali ste nehnuteľnosť kdekoľvek na Slovensku, daňové priznanie podávate na daňovom úrade v Bratislave.

Ako si vypočítat daň z príjmov pri predaji nehnuteľnosti?


Sadzba dane z príjmov je 19%. Daň z príjmov pri predaji nehnuteľnosti sa platí z rozdielu medzi obstarávacou cenou, čiže cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť získali a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť predali.
Do nákladov si okrem obstarávacej ceny môžete započítať aj Vami preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s touto nehnuteľnosťou, napr.:

 • výdavky spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti (bytové jadro, okná, podlahy, dvere, kuchynská linka,.....)

 • odmenu znalca

 • odmenu advokáta, notára

 • províziu realitnej kancelárie

Príklad:

kúpili ste byt v hodnote: 60.000,-EUR, náklady na rekonštrukciu: 15.000,-EUR, odmena znalca: 600,-EUR, odmena advokáta: 600,-EUR, provízia realitnej kancelárie: 2.000,-EUR.

PREDAJNÁ CENA

100.000,-EUR

CENA, ZA KTORÚ STE NEHNUTEĽNOSŤ NADOBUDLI

-60.000,-EUR

NÁKLADY NA REKONŠTRUKCIU

-15.000,-EUR

ODMENA ZNALCA

-600,-EUR

ODMENA ADVOKÁTA

-600,-EUR

PROVÍZIA REALITNEJ KANCELÁRIE

-2.000,-EUR

ZÁKLAD DANE (ROZDIEL MEDZI PREDAJNOU CENOU A NÁKLADMI)

21.800,-EUR

SADZBA DANE

19%

DAŇ Z PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI

4.360,-EUR

POVINNOSTI PRI KÚPE, DEDENÍ ALEBO OBDAROVANÍ NEHNUTEĽNOSTI

Kedy sa stávate vlastníkom nehnuteľnosti?

 • vlastníkom sa stávate vkladom do katastra nehnuteľností

 • v prípade dedenia sa stávate vlastníkom až právoplatným rozhodnutím o dedičstve


Kedy ste povinný oznámiť nadobudnutie nehnuteľnosti?


Ako nadobúdateľ  (kupujúci, dedič, obdarovaný) ste najskôr povinný do 30 dní oznámiť správcovi dane nadobudnutie nehnuteľnosti. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti ste povinný podať do 31. januára podľa stavu k 1.januáru.

Kde ste povinný oznámiť podať daňové priznanie pri nadobudnutí nehnuteľnosti?


Ak ste v nadobudli nehnuteľnosť kúpou, dedičstvom alebo darovaním, ste povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na príslušnému správcovi dane – obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.
Rovnaká povinnosť sa Vás týka aj v prípade ak došlo zmene výmeru pozemku, ak bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie

JE MOŽNÁ VÝMENA BYTU ZA VAČŠÍ, ALEBO ZA INÚ NEHNUTEĽNOSŤ ?

 

Nie je problém. V prípade výmeny nehnuteľností odporúčame uzavrieť zámennú zmluvu, ktorá je upravená v ustanovení §611 Občianskeho zákonníka. Ustanovenia o kúpnej zmluve sa primerane použijú aj na zmluvu, podľa ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu.


Zámennou zmluvou je možné vymeniť aj nehnuteľnosť za nehnuteľnosť, t.j. pod pojmom zámenná zmluva si predstavujeme dve kúpne zmluvy o prevode nehnuteľností spojené do jednej zmluvy.


Musí mať písomnú formu a musí obsahovať aj náležitosti uvedené v § 5 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (popis oboch bytov, ich príslušenstva a vybavenia, popis spoločných častí a zariadenia domov,  v ktorých sa byty nachádzajú, uviesť vyhlásenia o pristúpení k zmluve o výkone správy, resp. zmluve o spoločenstve vlastníkov a pod.).


Podpisy všetkých účastníkov zmluvy (oboch zmluvných strán) musia byť úradne overené, pretože všetci sú zároveň predávajúcimi aj kupujúcimi. Vlastnícke práva k zamieňaným nehnuteľnostiam (predmetu zámennej zmluvy) nadobudnú jednotlivé zmluvné strany až právoplatným rozhodnutím správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu zámennej zmluvy do katastra.


Aby Vaša zámena prebehla bez problémov, obráťte sa na nás a pomôžeme Vám s vypracovaním zmluvy.

KTORÁ ZMLUVNÁ STRANA PLATÍ PROVÍZIU ?

 

Štandardne províziu realitnej kancelárie platí ten, kto si jej služby objednal, t.j.:

- predávajúci, ktorý chce predať a nehnuteľnosť dá do ponuky našej RK

- kupujúci, ktorý poverí našu RK hľadaním nehnuteľnosti

- prenajímateľ, ktorý chce nehnuteľnosť prenajať, a dá túto do ponuky našej RK

- nájomca, ktorému má naša RK nehnuteľnosť nájsť

AKO DAROVAŤ NEHNUTEĽNOSŤ ?

 

Darovacia zmluva je dvojstranný právny vzťah, ktorý vzniká súhlasným prejavom vôle zmluvných strán, t.j. darcu a obdarovaného.


Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a obdarovaný ten dar alebo sľub prijíma.

 

Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má vec vady, na ktoré darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený vec vrátiť. Toto právo má obdarovaný len vtedy, ak ide o chyby, ktoré mal predmet daru pri darovaní, nie v prípade vád, ktoré sa vyskytli neskôr.


Ak je predmetom daru nehnuteľnosť, darovacia zmluva musí mať písomnú formu. Zo zákona je neplatná darovacia zmluva, podľa ktorej sa má plniť až po darcovej smrti.


Pokiaľ ide o darovanie bytu, darovacia zmluva musí mať okrem všeobecných náležitostí podľa §43 a nasl. a § 628 nasl. Občianskeho zákonníka aj náležitosti ustanovené zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podpis darcu musí byť overený notárom. V prípade, ak je zmluva autorizovaná advokátom alebo notárom, overenie nie je potrebné.


Prílohou zmluvy je aj vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Obdarovaný sa stáva majiteľom nehnuteľnosti až povolením vkladu darovacej zmluvy do príslušného katastra nehnuteľností.


Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

PREČO JE DOBRÉ PREDÁVAŤ LEN CEZ JEDNU RK ?

 

Tým, že Vašu nehnuteľnosť ponúka iba jedna realitná kancelária, získa takto Vaša nehnuteľnosť punc exkluzivity a jedinečnosti.


Toto zvyšuje jej hodnotu – že ponuka je obmedzená, sústredí sa len v jedných rukách a tým sa zvyšuje vnímanie atraktivity a teda i cena.


Nie je možné nájsť inú cestu, ako nehnuteľnosť získať a to vytvára pozitívny psychologický tlak na serióznych záujemcov o kúpu. Vytvára tlak na rýchle konanie, bez postranných úmyslov.


V prípade, že ju ponúka viac RK, za rôzne ceny, kupujúci vidí, že predávajúci si nie je tak istý, že sa s cenou hýbe a teda je tu veľký priestor na zníženie ceny a hodnoty nehnuteľnosti a môže ju bez problémov ovplyvniť smerom dole.

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.